گرامر، درس دو، سطح متوسط

nargeschaharmahali2020

View this post on Instagram

present simple: I do. as it was mentioned in previous videos, something which is in general, and it's repeatedly done, but not necessarily now! and also it is used for how often we do things, plus when we do things by saying them like promise, suggest…. questions with do, does do I study? yes, you do/no, you don't do you study? yes, I do/no, I don't does he/she/it* study? yes, he/she/it does// no, he/she/it doesn't. do we study? yes, you do/ no, you don't do you study? yes, we do/ no, we don't do they study? yes, they do/ no, they don't negative with don't/ doesn't I don't study you don't study she/he/it doesn't study we don't study you don't study they don't study. follow me: @nargeschaharmahali حال ساده همانطور که در ویدئوهای قبل گفته شد، چیزی که کلی باشه و مکررا انجام بشه، اما لزومی نداره همین الان انجام بشه. و نیز برای اینکه هرچند وقت یکبار کاری رو انجام می دهیم و کارهایی که با گفتن انجامشون می دهیم مثل قول دادن، پیشنهاد دادن… استفاده می شود. سوالی با do/does و منفی هم با don't/ doesn't #grammarpros #grammarschool #grammarly #grammar_tips #grammartips #grammarcheck #grammarinuse #grammar #grammarlesson #grammarproblems #englishcourse #nargeschaharmahali #onlineteaching #onlineclasses #onlineteacher

A post shared by Narges Chaharmahali (@nargeschaharmahali) on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.