کودکان و نوجوانان

آموزشگاه کیمیای کهن با فراهم آوری وسایل بازی، مواد آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان، بهترین کتب روز اموزشی مناسب رده های سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان بهترین دستاوردها را در آموزش این رده های سنی از آن خود نموده است. دانش آموزان ما پرچمداران آموزشگاه ما و افتخارات ما هستند. بهترین پرسنل، ماهرترین مدرسین، و آزمون های منظم آموزشی در اختیار شما والدین گرامی هستند تا از دور فرآیند یادگیری فرزندان دلبنتان را نظاره گر باشید.